Algemene Voorwaarden Claudia Voogt

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon, personen, bedrijf of instantie die een dienst of product afneemt bij Claudia Voogt. De klant is, tenzij er uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Claudia Voogt zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening of producten van Claudia Voogt.

1.2 Claudia Voogt: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11070410. Claudia Voogt levert diensten op het gebied van coaching, spreken, consultancy, trainingen en workshops.

1.3 Derden: in voorkomende gevallen kan Claudia Voogt haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Claudia Voogt kan te allen tijde de samenstelling van ingeschakelde derden wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.4 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de dienst of product, zoals benoemd op de factuur, getekende opdrachtbevestiging of in de, door de klant (online) voor akkoord verklaarde offerte.

1.5 Producten en diensten: Onder ‘producten’ worden verstaan alle digitale goederen die worden verkocht door Claudia Voogt, zoals online trainingen, e-books, videolessen en andere digitale producten die via de website van Claudia Voogt worden aangeboden. Deze producten worden uitsluitend online geleverd en hebben geen fysieke component. ‘Diensten’ omvatten alle services aangeboden door Claudia Voogt, waaronder maar niet beperkt tot coaching, spreken, consultancy, trainingen, workshops, en andere vormen van begeleiding en ondersteuning.

1.6 Overeenkomst: alles wat Claudia Voogt en de klant is overeengekomen.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, trainingen, events, programma’s, producten en workshops die worden georganiseerd door Claudia Voogt. Ze zijn ook van toepassing op alle offertes, gesloten overeenkomsten, verstuurde facturen en alle andere werkzaamheden die worden verricht door Claudia Voogt. Door het plaatsen van een bestelling, het deelnemen aan een training of event, of het accepteren van een offerte van Claudia Voogt, verklaart de klant zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Claudia Voogt, waarbij derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 Claudia Voogt behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes of facturen van Claudia Voogt worden opgesteld op basis van de informatie die aan haar is verstrekt door de klant. De klant staat ervoor in dat alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht naar beste eer en geweten aan Claudia Voogt is verstrekt. Indien achteraf blijkt dat deze informatie onjuist of onvolledig was, behoudt Claudia Voogt zich het recht voor om de overeengekomen opdrachtsom aan te passen.

3.2 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Claudia Voogt, door het schriftelijk, per e-mail of online akkoord te geven op de digitaal gestuurde offerte, of door een aankoop te doen via de website van Claudia Voogt. Hiermee wordt de digitale offerte of factuur tevens de opdrachtbevestiging.

3.3 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Claudia Voogt uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de klant wordt geacht aan Claudia Voogt, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Claudia Voogt een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien de klant tijdens de uitvoering van de opdracht verzoekt om wijzigingen of aanpassingen, of indien dergelijke wijzigingen door toedoen van de klant noodzakelijk zijn, zal Claudia Voogt indien mogelijk deze aanpassingen uitvoeren. Indien deze wijzigingen leiden tot extra werk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht, zal dit aan de klant in rekening worden gebracht als meerwerk. De klant stemt vooraf volledig in met de financiële consequenties van deze wijzigingen.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 Claudia Voogt zal zich inspannen om de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Dit houdt in dat Claudia Voogt haar uiterste best zal doen om de klant te ondersteunen bij het behalen van succes. Het is echter belangrijk op te merken dat Claudia Voogt geen garanties kan bieden voor het behalen van specifieke resultaten, omdat deze afhankelijk zijn van verschillende factoren die buiten de macht van Claudia Voogt liggen. De klant dient zich bewust te zijn dat het succes en welslagen van de gestelde doelen mede afhankelijk zijn van zijn eigen inzet en omstandigheden.

ARTIKEL 6. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Alle offertes van Claudia Voogt hebben een geldigheidstermijn van 14 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Claudia Voogt is niet aan offertes gebonden indien deze niet binnen 14 dagen vanaf dagtekening op de offerte schriftelijk worden aanvaard. Wordt de offerte binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Claudia Voogt zich het recht voor de offerte te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een offerte door een klant zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN KLANT

7.1 De klant verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Claudia Voogt nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Claudia Voogt daarom verzoekt, verschaft de klant aan Claudia Voogt op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met internetaansluiting.

7.2 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de klant kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Claudia Voogt.

7.3 Indien Claudia Voogt wordt ingehuurd voor het geven van een workshop/training met meerdere deelnemers, staat klant er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Claudia Voogt overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal mensen niet deelneemt, is de klant desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Claudia Voogt verschuldigd.

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 In de offerte of op de website van Claudia Voogt staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Claudia Voogt voor de dienst of product in rekening zal worden gebracht.

8.2 De prijzen in facturen, offertes of andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Het honorarium van Claudia Voogt en de door haar aan klant doorbelaste kosten, worden door Claudia Voogt steeds door middel van een digitale factuur aan de klant in rekening gebracht. Ter keuze van Claudia Voogt kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de klant dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is de klant in verzuim en is zij aan Claudia Voogt over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Claudia Voogt worden opgeschort, dit zonder dat Claudia Voogt dientengevolge jegens klant schadeplichtig kan worden. Bovendien is Claudia Voogt in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de klant in verzuim met betrekking tot de betaling aan Claudia Voogt of schiet de klant op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Claudia Voogt te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de klant, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien klant in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Claudia Voogt gerechtigd het volledige bedrag op te eisen en de dienstverlening staken.

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Claudia Voogt plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Claudia Voogt gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Claudia Voogt toe te rekenen zijn, door klant niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  1. Bij een fysiek evenement of workshop: Annulering is niet mogelijk. De klant heeft echter de mogelijkheid om de reservering over te dragen aan een andere persoon, mits dit uiterlijk 48 uur voor aanvang van het evenement wordt doorgegeven.
  2. Bij online trainingen, programma’s of digitale producten: Annulering, retournering of omruiling is niet mogelijk. Indien de klant besluit om tussentijds te stoppen, is er geen recht op restitutie. Indien de betaling in termijnen plaatsvindt en de volledige opdrachtsom nog niet is voldaan, blijft de betalingsverplichting voor de resterende termijnen bestaan.
  3. Bij geplande 1-op-1 sessies (zowel live als online): Annulering dient uiterlijk 48 uur van tevoren te geschieden. Indien de afspraak binnen 48 uur wordt afgezegd, komt de sessie te vervallen en kan deze niet op een later moment worden ingehaald.
  4. Claudia Voogt behoudt zich het recht voor om een traject of programma voortijdig te beëindigen als dit redelijkerwijs niet kan worden voortgezet door omstandigheden buiten haar invloed. In dit geval heeft Claudia Voogt recht op betaling voor haar verrichte werkzaamheden tot aan de beëindiging.
  5. Wijzigingen in de datum of locatie van een training, workshop of evenement zullen worden gecommuniceerd aan de klant. Indien de klant niet aanwezig kan zijn op de nieuwe datum of locatie, dient dit uiterlijk 72 uur van tevoren te worden doorgegeven. In dat geval zal het betaalde bedrag worden gerestitueerd of kan de klant kosteloos deelnemen aan een volgend evenement met dezelfde prijs.
  6. In geval van overmacht waardoor een overeenkomst niet kan worden uitgevoerd (bijv. door ziekte van Claudia Voogt of overheidsmaatregelen), zal Claudia Voogt streven naar een passende oplossing, zoals het omzetten naar een online evenement of het verplaatsen naar een andere datum. Er is geen recht op schadevergoeding voor reeds gemaakte kosten zoals hotel- of reiskosten. Indien de klant niet kan deelnemen op de nieuwe datum, is er geen recht op restitutie.

 ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coaching uren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

11.3 De 1-op-1 sessies kunnen alleen ingepland worden binnen de overeengekomen duur van het traject of programma. Na afloop van die termijn is er geen recht meer op het inplannen van sessies.

 ARTIKEL 12. NON CONCURRENTIE

12.1 Non-concurrentiebeding:

  1. Na aankoop van producten of diensten van Claudia Voogt, is het de klant gedurende een periode van drie jaar verboden om een concurrerend product of dienst op de markt te brengen. Bij overtreding van dit beding is de klant een boete verschuldigd van € 10.000,- en € 1.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 150.000,-.
  2. Een product of dienst wordt beschouwd als concurrerend indien de inhoud ervan overeenkomt en/of een potentiële klant de producten of diensten als inwisselbaar voor elkaar kan beschouwen, rekening houdend met prijzen, inhoud en wijze van overbrengen van de inhoud, waaronder ten minste begrepen een online training, presentatie of workshop.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Claudia Voogt (en eventueel ingeschakelde derden of partners) is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte (gevolg)schade die bij de klant is ontstaan als gevolg van het gebruik van door of namens Claudia Voogt geleverde informatie, zaken, diensten of producten. Alle (investerings)beslissingen die de klant neemt zijn voor eigen rekening en risico.

13.2 Claudia Voogt biedt geen garanties met betrekking tot de resultaten van haar diensten en producten en is niet aansprakelijk voor de uitkomst van de door haar geleverde diensten of producten. Claudia Voogt heeft slechts een inspanningsverplichting zoals omschreven in artikel 5.

13.3 Claudia Voogt is geen beleggingsonderneming en heeft derhalve geen vergunning van de Autoriteit Financiele Markten. Daarom verstrekt Claudia Voogt geen beleggingsadvies of andere financiele adviezen. Alle informatie die door Claudia Voogt wordt verstrekt dient als algemene informatie beschouwd te worden en mag niet worden opgevat als (financieel) advies.

13.4 Claudia Voogt is niet aansprakelijk voor de investeringen die de klant doet. Klant dient altijd zelf onderzoek te doen of een investering passend voor hem is. 

13.5 Claudia Voogt is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of schade veroorzaakt door het gebruik van aangeboden tools (o.a. spreadsheets, dashboards etc). Het gebruik van deze tools is op eigen risico.

13.6 Claudia Voogt is nimmer aansprakelijk voor (in)directe schade, waardoor mede verstaan gemiste inkomsten, gemiste kansen, gederfde winsten en/of geleden verliezen.

13.7 Claudia Voogt is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit omstandigheden die buiten haar redelijke controle liggen, zoals natuurrampen, stakingen of overheidsmaatregelen.

13.8 Door het gebruik van de diensten en producten van Claudia Voogt stemt de klant ermee in om Claudia Voogt te vrijwaren van alle aanspraken, schade, kosten, uitgaven en verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze diensten of producten. De klant stemt ermee in Claudia Voogt te verdedigen tegen dergelijke aanspraken en zal Claudia Voogt schadeloos stellen voor alle schade, kosten en uitgaven die hieruit voortvloeien.

13.9 Indien Claudia Voogt aansprakelijk is voor schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. Dit kan echter nooit meer bedragen dan het factuurbedrag excl. BTW van de overeenkomst tussen Claudia Voogt en klant.

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM

14.1 Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, rapportages, adviezen, afbeeldingen, technieken, methodes, modellen, cursusmateriaal en producten en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectueel eigendom of gelijkgestelde rechten (o.a. auteursrechten, octrooirechten etc) en kennis voortvloeiend uit de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Claudia Voogt. Dit geldt ook als voor vervaardiging daarvan kosten bij jou in rekening gebracht zijn. Tevens is het  maken van schermopnames, al dan niet voor eigen gebruik, verboden.

14.2 De klant krijgt slechts het recht deze materialen voor eigen gebruik (incl. levenspartner) te gebruiken tijdens de duur van de overeenkomst.

14.3 Bij overtreding of niet naleving van het intellectueel eigendomsrecht is klant, zonder tussenkomst van een rechter, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van € 10.000,-. Als blijkt dat de schade hoger is, dan behoudt Claudia Voogt het recht dit opeisbaar te maken. Bij overtreding heeft Claudia Voogt de bevoegdheid de klant direct te verwijderen, zonder recht op restitutie.

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

15.1 Claudia Voogt is gehouden tot geheimhouding van alle informatie die haar bekend is geworden over de klant. Claudia Voogt zal de Wet Persoonsregistratie naleven en de gegevens van de klant uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de klant zullen niet, tenzij daar zwaarwegende juridische redenen voor zijn, aan derden worden verstrekt.

15.2 Alle informatie die de klant tijdens de dienstverlening ontvangt, wordt vertrouwelijk behandeld en mag niet worden gedeeld met derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Claudia Voogt.

15.3 Claudia Voogt zal redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van de informatie van de klant te waarborgen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schendingen van de geheimhoudingsplicht door derden, tenzij deze schending direct het gevolg is van nalatigheid of opzet van Claudia Voogt.

ARTIKEL 16. GESCHILLEN

16.1 In geval van geschillen of betwistingen met betrekking tot de diensten of producten van Claudia Voogt, zullen partijen eerst trachten om het geschil in onderling overleg op te lossen.

16.2 Indien het geschil niet opgelost kan worden via onderling overleg, zullen alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Rotterdam, Nederland.

16.3 Partijen verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbank in Rotterdam voor de beslechting van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst.

ARTIKEL 17. BIJZONDERE BEPALINGEN

17.1 Claudia Voogt behoudt zich het recht voor om deelnemers van een event/workshop/training (al dan niet online) die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de bijeenkomst verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten of te verwijderen. Uitsluiting of verwijdering geeft geen recht op restitutie van het factuurbedrag of het betalen van de nog openstaande facturen. Ook is er geen recht op schadevergoeding.  

17.2 Klachten met betrekking tot door Claudia Voogt verrichte werkzaamheden, geleverde diensten of producten, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat klant de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Claudia Voogt, te worden ingediend bij Claudia Voogt. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van klant op.

17.3 Op alle door Claudia Voogt uitgebrachte offertes en facturen is Nederlands recht van toepassing.

17.4 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

17.5 In het geval de inhoud van schriftelijk gemaakte afspraken tussen Claudia Voogt en klant afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

17.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.